Kort beskrivning av Hule vägförening

Hule vägförening omfattar vägar och fastigheter väster om Glommens kustväg mellan Lönestigsvägen i norr och Krågens väg i söder. Själva kustremsan omfattas dock inte.

Ursprunglig omfattning

”I begynnelsen” (1978) bildades Hule vägförening för att svara för dåvarande körvägar (mellan Lönestigsvägen och Krågens väg, väster om gamla kustvägen). Den bildades enligt en äldre lagstiftning (EVL, lagen om enskilda vägar) som bland annat föreskrev att alla fastigheter (befintliga eller tillkommande) inom ett angivet geografiskt område skulle ingå. Från början omfattades cirka 150 fastigheter. Ansvaret bestod i byggande och underhåll av vissa angivna körvägar, och avgifterna till vägföreningen baserades enligt EVL på fastigheternas taxeringsvärde.

Avstyckningar, gemensamhetsanläggningar

I mitten av 1980-talet avstyckades en grupp med fastigheter (109 stycken) inom detta geografiska område, och dessa tillfördes då Hule vägförening som fick utökat ansvar för tillkommande körvägar (Galtåsringen, Digesgårdsringen och Rönnhagavägen).

Eftersom de nya fastigheterna dessutom behövde vissa gemensamma utrymmen för grönområden samt gångoch cykelbanor skapades en så kallad gemensamhetsanläggning enligt en nyare lagstiftning (AL och SFL, anläggnings- och samfällighetslagen). De 109 fastighetsägarna ansvarar där gemensamt för anläggningen. För att hantera skötseln av den bildades enligt samma lagstiftning 1986 en samfällighetsförening (Digesgårds samfällighetsförening) med egen styrelse. Avgifterna till denna gemensamhetsanläggning var (och är) lika fördelade mellan fastigheterna oavsett taxeringsvärde. Utöver detta kvarstår för fastigheterna medlemskapet i Hule vägförening.

Digesgårds samfällighetsförening inköpte i mitten av 1990-talet fastigheten Digesgård 3:1. Denna fastighet omfattar majoriteten av grönytorna mellan de 109 fastigheterna och dessutom den äng som ligger norr om Adelsa Gustavs väg mellan Lönestigsvägen och strandängen.

På samma sätt och något senare avstyckades fastigheter (22 stycken) vid nuvarande Klövervägen och
Fyrklövervägen. En annan gemensamhetsanläggning skapades (1989) och en samfällighetsförening
(Fyrklöverns samfällighetsförening) bildades för skötsel av gemensamma områden. Även här blev alltså dessa fastighetsägare medlemmar i två föreningar.

Ändrad lagstiftning, omprövningsförrättning

I mitten av 1990-talet beslöt riksdagen att den gamla lagen EVL, som reglerade Hule vägförening skulle
avskaffas. I stället skulle anläggningslagen AL och samfällighetslagen SFL gälla även för vägföreningar med vissa övergångsbestämmelser (bland annat fick de tidigare vägföreningarna behålla sina gamla namn fast de numera betraktades som samfällighetsföreningar). För detta genomfördes en så kallad omprövningsförrättning där bland annat betalningsansvaret skulle baseras på andelstal som skulle återspegla användningen/nyttan av vägarna i stället för taxeringsvärdet. För Hule vägförening innebar detta, att andelstalet sattes till 1 för obebyggda fastigheter, till 3 för fastigheter med fritidsboende och till 4 för fastigheter med helårsboende.

Omprövningsförrättningen blev klar år 2000.

Inom området fanns alltså sedan tidigare tre föreningar. Medlemskapet i dåvarande Hule vägförening var obligatoriskt för alla fastigheterna (då 282 stycken), medlemskapet i Digesgårds samfällighetsförening var obligatoriskt för 109 fastigheter och medlemskapet i Fyrklöverns samfällighetsförening var obligatoriskt för 22 fastigheter.

Fusioner

En möjlighet som en samfällighetsförening har (men som inte en vägförening hade enligt den gamla lagen EVL) är att man i en samfällighetsförening kan hantera administrationen även av en annan genom så kallad fusion. De tidigare samfällighetsföreningarna begärde att de skulle fusioneras med Hule vägförening, och parallellt med omprövningsförrättningen genomfördes 1999 en fusion där en styrelse skall svara för alla de tre tidigare styrelsernas ansvarsområden.

Fyrklöverns och Digesgårds samfällighetsföreningar upplöstes alltså, men de gemensamhetsanläggningar som de svarade för finns kvar (med betalningsansvar kopplat till deltagande fastigheter). Administration och tillgångar överfördes till Hule vägförening, men bokföringsmässigt sköts det hela som tre verksamhetsområden med separat redovisning av tillgångar och kostnader. Gemensamma kostnader (administration, arvoden etc.) fördelas mellan de tre verksamhetsområdena enligt ett fusionsavtal och specifika intäkter (medlemsavgifter) och kostnader redovisas per verksamhetsgren. En övergående effekt av fusionen blev att de tidigare samfällighetsföreningarnas första ”lättnad” över att inte behöva välja egna styrelser i viss mån blandades med ”saknad” efter den gamla föreningen. Inom styrelsen tog det också viss tid att fullt ut inse att alla styrelsemedlemmar svarar för helheten. Det underlättas av att man har styrelserepresentanter från olika delar av området, något som valberedningen varit till god hjälp med!

Ytterligare tillägg till vägföreningens ansvarsområde

Falkenbergs kommun yrkade genom en anläggningsförrättning som startades 2005 att Hule vägförening skulle ges ansvaret för skötseln av ett grönområde söder om Junkers väg (fastighetsbeteckning Galtås 1:25 och 1:26), den så kallade ”råkskogen”. Stämman motsatte sig detta, bland annat genom att ägandet till berörd mark inte skulle tillföras vägföreningen utan enbart skötselansvaret. Dessutom skulle lantmäteriets kostnader för en förrättning kraftigt belasta föreningen. Lantmäteriet beslöt dock 2007 enligt kommunens yrkande.

Vägföreningen överklagade till fastighetsdomstolen april 2008, men domstolen fastställde i sitt utslag februari 2009 att vägföreningens ansvarsområde skulle utökas med fastigheterna ovan. Genom avstyckning av nya fastigheter i anslutning till Rönnhagavägen och delning av befintliga fastigheter har
sedan 2006 ytterligare ett tiotal fastigheter tillförts vägföreningen.

För närvarande (april 2016) ingår 297 fastigheter i Hule vägförening. Många av dessa fastigheter har flera delägare, totalt finns för närvarande mer än 400 delägare.

Av fastigheterna ingår som tidigare nämnts 109 fastigheter även i Digesgårds samfällighet och 22 astigheter i Fyrklöverns samfällighet.

Övrigt om föreningen

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juni tom 31 maj. Årsstämma hålls under juli månad, se i övrigt stadgarna.