Skötsel och ordning

Om föreningen

Föreningen utgörs av gemensamhetsanläggningar inrättade i enlighet med ”Anläggningslagen” och som skall förvaltas i enlighet med ”Samfällighetslagen”, samt föreningens stadgar. Föreningens uppdrag är att förvalta föreningens anläggningar och områden enligt beskrivningar i anläggningsbesluten och inget annat.

Medlemskapet i föreningen är obligatoriskt för de fastigheter som i någon form har anslutning till föreningens vägar.

Vägföreningen svarar för skötsel och underhåll av vägnätet samt vissa grönområden. För skötseln av vägarna disponeras ett vägområde som i huvudsak utgörs av vägbanan, samt mestadels ca 2 m vägren på var sida. Inom det tätbebyggda området ansluter vägområdet ofta direkt mot fastigheternas tomtgräns.

Beslut om åtgärder som berör föreningen och dess medlemmar kan bara fattas på föreningsstämma som utlysts enligt stadgarna. Beslut kan endast fattas i frågor som avser skötsel och användandet av i anläggningsbesluten beskrivna områden och vägar.

Beslutade åtgärder skall genomföras av styrelsen. Styrelsen kan endast fatta beslut om hur av stämma beslutade åtgärder skall utföras, samt i akuta frågor som måste åtgärdas av praktiska eller tekniska skäl för att förebygga olyckor eller skador.

Föreningen äger, dels området väster – norr om Lönestigsvägen och Adelsa Gustavs väg, dels området mellan Digesgårdsringen – Galtåsringen söderut ut mot Knipavägen – Lönestigsvägen. Övrig mark ägs av de fastigheter som väg eller platsmark ”avstyckats” ifrån.

Skötsel av cykelvägen mellan Vipavägen o Junkers väg förbi tennisbanan är kommunens ansvar.

Skötsel sommartid

Utanför det tätbebyggda området sker kantklippning av vägrenarna i föreningens regi, normalt en gång per år. Det omfattar även i viss utsträckning vägar till anlagda P-platser vid
stranden.

Inom tätbebyggt område klipper resp. fastighetsägare på och i anslutning till sin tomt så att växtligheten inte påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet, eller inkräktar på vägområdet. Häckar och träd skall av trafiksäkerhetsskäl och skötselskäl klippas enligt de regler som gäller för Falkenbergs kommun, följ länken.

Inom Digesgårdsområdet, som omfattar Digesgårdsringen, Galtåsringen och Klasavägen, sker klippning av gemensamma gräsytor inom området, enligt beslut på årsstämman 2015 i föreningens regi. Allmänningen klipps vanligtvis två ggr per år. Se länkade kartor.

Inom Fyrklöverområdet, som omfattar Fyrklövervägen och Klövervägen, finns sedan tidigare stämmobeslut som innebär att varje husgrupp runt respektive ”rundlar” själva sköter sin del av omgivande grönområde.

Skötsel vintertid

På årsstämman 2010 beslöts att endast de bilvägar som omfattas av anläggningsbesluten skall snöröjas och att det skall ske enligt den standard som gäller för bostadsgator inom Falkenbergs kommun. Övriga vägar snöröjs inte. Halkbekämpning utförs inte.

Ianspråktagande av gemensamma ytor och anläggningar – annektering

Vägområde, eller föreningens mark får inte användas för annat än föreningens verksamhet och behov. T.ex. är uppställning av soptunnor, upplagsplats för material eller trädgårdsavfall, egna odlingar, eller parkering – uppställning av fordon inte tillåtet. Den som har behov av sådant utrymme skall anordna det på egen tomtmark.

Utanför din tomt tillhör marken antingen föreningen, kommunen eller någon annan markägare. Där får du inte ställa din bil, husvagn, båt, studsmatta, vedstapel eller liknande. Det är heller inte tillåtet att anlägga kompost eller trädgård som gör att marken uppfattas som privat.

Av Plan-och bygglagen framgår att fastighetshetsägare endast disponerar sin egen fastighet för sina ändamål och enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark.

På årsstämman 2016 beslöts hur frågor om ianspråktagande skall hanteras av styrelsen.

Alltså, intrång i av föreningen förvaltat område tillåts ej. Om så ändå sker skall styrelsen efter två skriftliga påpekanden vidta rättsliga åtgärder.

Om Råkskogen, Galtås 1:25 och 1:26

På årsstämman 2009 beslöts att områdets karaktär skall bibehållas och att skötseln inte skall innebära några särskilda kostnader för föreningen. Diket inklusive fem meter på vardera sidan ingår inte i anläggningen, det tillhör och sköts av Olofsgården.

Inträdesersättning för nya fastigheter

Beräkning av inträdesersättning för tillkommande fastigheter skall ske enligt mall framtagen av lantmäteriet.

Arkivering av föreningens handlingar

Föreningens handlingar inklusive ekonomisk redovisning, äldre än fem år, lämnas till
Hallands Arkiv i Varberg. Urvalet av vad som skall sparas avgörs av arkivets handläggare.

Gatubelysning

Kommunen äger och sköter de gatubelysningsanläggningar som finns inom området.

P-platser längs stranden

De P-platser och vändplaner som finns i anslutning till strandängarna sköts av kommunen.

Farthinder och hastighetsbegränsningar

På årsstämman 2010 beslöts att medlem eller grupp av medlemmar, som hastighetsbegränsande åtgärd, på egen bekostnad under sommarperioden får anordna så kallade blomsterlådor. På årsstämman 2022 kompletterades beslutet med att även omfatta tillfälliga gupp utförda för 30 km/tim. För placering och utförande skall samråd ske med styrelsen.

Dagvattensystem

Inom Digesgårdsområdet och Klasavägen, samt Gärdesgårdsvägen finns ett dagvattensystem som är anslutet till det dikesföretag som fanns i området innan exploateringen. Systemet mynnar i havet via det dike som rinner väster ut från Stättens väg.

Ansvaret för anslutningar av dagvatten från de olika fastigheterna ligger på respektive fastighetsägare enligt anläggningsbeslutet, gäller även Gärdesgårdsvägen. Dikesföretaget är en samfällighet till vilken alla, vid inrättningstillfället, omgivande fastigheter väster om Hule Trädgård är anslutna.

Det system med dagvattenbrunnar som finns inom Fyrklövern utgörs av ett antal solitära brunnar kopplade till lokala stenkistor. Brunnarna inom respektive område bör kontrolleras regelbundet och vid behov slamsugas. Dagvattensystemen finns inte omnämnda i anläggningsförrättningarna, förutom
Gärdesgårdsvägen, men anses ingå i skötseln av vägnätet där de finns.

Vid Adelsa Gustavs väg, Junkers väg, V: a Tvärvägen- Karl Johansa väg, samt Krågens väg är ett antal fastigheter anslutna till dränerings-dagvattensystem som anordnats av anslutna fastigheter. Föreningen har inget ansvar för skötsel och underhåll av dessa.

Byggnad inom 4,5 m från tomtgräns

Av rättspraxis framgår det att vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, i vårt fall föreningen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen. När en friggebod placeras närmare gräns mot allmän plats än 4,5 meter räknas den alltså inte som bygglovsbefriad. I det fallet måste bygglov sökas för en komplementbyggnad.(MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13, MÖD 2013-09-20 mål nr P 1972-13).

Styrelsen har inte mandat att bifalla bygglov som innebär avsteg från detaljplanen.