Stadgar Hule VF

Stadgar för samfällighetsföreningen Hule vägförening

§ 1. Firma.

Samfällighetsföreningens firma är Hule vägförening.

§ 2. Samfälligheter.

Samfälligheten förvaltar:

A – Gemensamhetsanläggningen Digesgård ga:4

(tillkommen enligt anläggningsbeslut registrerade 1978-08-30 med diarienummer N4 24/70, 1985-03-28 med diarienummer N2 164 830 samt 2000-05-29 med ärendenummer N 98715). 

B – Gemensamhetsanläggningen Digesgård ga:1-3 (tillkommen enligt anläggningsbeslut registrerat 1986-08-22 med diarienummer N2 131 839) enligt tecknat fusionsavtal.

C – Gemensamhetsanläggningen Galtås ga:1 (tillkommen enligt anläggningsbeslut registrerat  1989-09-21 med diarienummer N2 232 884) enligt tecknat fusionsavtal.

§ 3. Grunderna för förvaltningen.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4. Medlem.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 ovan.

§ 5. Styrelse, säte, sammansättning.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falkenbergs kommun. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

§ 6. Styrelse, val.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandat för ledamot är 2 år. Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7. Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista.

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

 Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

 § 8. Styrelse, beslutsförhet, protokoll.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder därav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9. Styrelse, förvaltning.

Styrelsen skall:

•   förvalta samfällighetens tillgångar,

•   föra redovisning över föreningens räkenskaper,

•   föra anteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare,

•   årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

•   om förvaltning omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

•   i övrigt fullgöra vad lagen säger om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10. Revision.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Mandat för revisorer är två år och för suppleanter ett år. Första gången val av revisorer äger rum väljs en revisor på ett år. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11. Räkenskapsperiod.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juni tom 31 maj.

§ 12. Underhålls- och förnyelsefond.

Till de olika verksamhetsgrenarnas underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst:

A – Hule vägförening 30 000:-

B – Digesgård gemensamhetsanläggning ga:1-3  10 000

C – Galtås gemensamhetsanläggning ga:1 3 000:-

§ 13. Föreningsstämma.

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om minst en femtedel av medlemmarna begär det kan även de enligt lagen begära att extra stämma utlyses.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det att kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14. Kallelse till stämma.

Styrelsen kallar till stämma. Detta skall ske genom brev senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges:

•   tid och plats för stämman,   

•   vilka ärenden som skall förekomma på stämman,

•   uppgift om plats där i paragraf 13 ovan angivna handlingar finns tillgängliga. Förutom debiteringslängden kommer handlingarna också att vara tillgängliga på vägföreningens hemsida www.hulevf.se.

För fastigheter med flera delägare räcker det att en av dessa kallas och vem som helst av dem kan aviseras för fastighetens totala avgifter. Övrig information, protokoll etc, kommer endast att tillkännages på föreningens hemsida. Där kommer även andra meddelanden som berör föreningen att visas.

§ 15. Motioner.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 1 maj.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsamman med förvaltningsberättelsen.

§ 16. Dagordning vid stämma.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

        1 – val av ordförande för stämman

        2 – val av sekreterare för stämman

        3 – val av två justeringsmän, tillika rösträknare

        4 – styrelsens och revisorernas berättelser

        5 – ansvarsfrihet för styrelsen

        6 – framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

        7 – ersättning till styrelsen och revisorerna

        8 – styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

        9 – val av styrelse och styrelseordförande

       10 – val av revisorer och suppleanter

       11 – val av valberedning (minst 2 personer)

       12 – övriga frågor

       13 – meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall, förutom det ärende till vilken stämman kallats, endast behandlas ärenden under punkterna 1, 2, 3, 13.

§ 17. Stämmobeslut.

Beslut skall fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18. Fler verksamhetsgrenar.

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i fler verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt: Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.

Verksamhetsgrenarnas andelar av gemensamma administrationskostnader skall vara:

A – Digesgård gemensamhetsanläggning ga: 4 : 68 % 

B – Digesgård gemensamhetsanläggning ga 1-3 : 27 %

C – Galtås gemensamhetsanläggning ga: 1 : 5 %.

§ 19. Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har i sin grund antagits vid stämma 1978-05-19. De har därefter anpassats till aktuella normalstadgar för samfällighetsförening i samband med övergång till ändrad lagstiftning och vid stämman 2000-07-09 kompletterats pga. fusion med Digesgård och Fyrklöverns samfällighetsföreningar. Vid stämman 2003-07-20 justerades belopp för avsättningar till fonderingar samt tid för kallelse till stämma och inlämnande av motioner. Vid stämma 2011-07-17 ändrades §14 för att ange dels vem som skall kallas/aviseras, dels att föreningens hemsida skall vara platsen för protokoll och annan information avseende vägföreningen.