Om våra avgifter

Om avgifterna till föreningen

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juni tom 31 maj.

Årsstämma hålls under juli månad. När det gäller betalningsansvar och avisering till stämmor har följande regler sedan ett flertal år tillämpats efter att så beslutats på stämman:

• Ansvarig för att betala avgifterna till föreningen är den eller de som äger eller ägde fastigheten den första dagen i räkenskapsperioden, d.v.s. den 1 juni.

• Avgiften är inte periodiserad. Vid överlåtelse av en fastighet är det upp till säljare/köpare att avtala hur avgiften ska hanteras.

• Om flera delägare finns kan vem som helst av dessa aviseras för hela avgiften, och bara en av delägarna behöver kallas till stämmor etc.

Avisering av avgifter görs under augusti månad med senaste betalningsdag 30 september. Vid ev. påminnelser efter 30 september tillkommer per gång en lagenlig påminnelseavgift som för närvarande är 60:-.

Efter förfallodagen den 30 september skickas två påminnelser med två veckors intervall, lagstadgad påminnelseavgift f n Kr 60:- per påminnelse. Fjorton dagar efter andra påminnelsen lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.